• Vyučovanie

     • Vyučovanie

     • Pre predškolákov: od 5 rokov dotovaný žiak je ,

       ak 1.1. aktuálneho kalendárneho má 5 rokov :-) - trochu zo zaujímavostí v zákone

      -základy kresby (uhlík, ceruzka), maľby (lavírovanie, akvarel), modelovania (práca s hrnčiarskou hlinou, glazovanie a vypaľovanie výrobkov). Vytváranie prvých grafík – jednoduché odtlačky z papiera, textílií.

      -90 minút/ 1x týždenne

      -cena 50€/ polrok

      Pre žiakov základných škôl:

      -rozvíjanie zručností pri kresbe, maľbe, grafike, modelovaní samostatnými úlohami. Postupné pripájanie zložitejších techník v kresbe (tónovanie ceruzkou, kresba prvých zátiší) maľbe (akryl, olej, kombinácie techník), modelovaní (točenie na kruhu, odlievanie keramiky) a grafike. Úvod do dejín umenia...

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 80€/ polrok s Čestným vyhlásením,    150,-€ bez čestného vyhlásenia

       

      Pre stredoškolákov:

      -samostatné úlohy na rozvoj remeselných zručností (maľba na plátno, kópie obrazov, zdobenie úžitkovej aj voľnej keramiky, prierez grafickými technikami), ale aj spoznávanie významu umenia a tvorivej činnosti v celej histórii spoločnosti. Poznávanie umeleckých druhov a štýlov a ich vyjadrovacích prostriedkov. Celkový rozvoj osobnosti žiaka, jeho remeselných zručností ale aj estetického vnímania skutočnosti.

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 80€/ polrok s Čestným vyhlásením, 150,-€ bez Čestného vyhlásenia

       

      Pre dospelých (nad 18 rokov)

      Výtvarné kurzy pre dospelých s cieľom ďalšieho vzdelávania. Základy, ale aj rozvíjanie kresliarskych techník (kresba zátišia, kresba podľa pamäti, farebná kresba, voľná kresba, kresba tušom)maliarskych techník (akvarel, akryl, olejomaľba, suchý pastel, napínanie plátna)modelovania (úžitková keramika, voľná plastika, odlievanie keramiky, točenie na kruhu, práca s glazúrami)grafiky (linoryt, suchá ihla, lept, experimentálne tlače)

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 150€/ polrok