• Vyučovanie

     • Vyučovanie

     • ROZVRH HODÍN 2021/2022

       

       

      Prípravné štúdium   - predškoláci a  I.stupeň ZŠ 1.- 4.roč. 

       

                                             9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. MV

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. MV

       

      UTOROK

       

       

       

       

      Rozšírená KERAMIKA

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč.KJ

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. DL

       

       

      STREDA

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč.MP

       

       

      ŠTVRTOK

       

       

       

       

       

       

      I. stupeň ZŠ 1.-4.roč. DL

       

      Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov MV

       

       

      * VYBERTE SI JEDEN TERMÍN J

       

       

       

       

       

      Legenda k rozvrhu:

       

      1. Prípravné štúdium   - predškoláci
      2. stupeň ZŠ 1.-4.roč.  – deti od 6.- 10. rokov
      3. II. st. ZŠ 5.-9.roč. – mládež od 11.- 15. rokov
      4. Stredné školy – mládež od 15. – 19. rokov // PRÍPRAVA NA TALENTOVKY
      5. Štúdium pre dospelých – pracujúci, študujúci na VŠ,

                                                           dospeláci na dôchodku J

       

       

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. – mládež od 11.- 15. rokov a Stredné školy – mládež od 15. – 19. rokov // PRÍPRAVA NA TALENTOVKY

       

                                                9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč.MP

       

      UTOROK

       

       

       

       

      Rozšírená KERAMIKA

      II. st. ZŠ 5.-9.roč.DL

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. KJ, MV

       

      STREDA

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. KJ

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. MV

       

       

      ŠTVRTOK

       

       

       

       

      Stredné školy

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. DL

      Stredné školy príprava na talentové skúšky KJ

      PIATOK

       

       

       

       

       

       

       

       

      II. st. ZŠ 5.-9.roč. MV

       

      Stredné školy KJ

       

       

       

      Rozvrh hodín Ateliér Médea 2021/2022 - DOSPELÁCI

       

                                                9.30 – 11.45                  14.00 – 16.15                16.30 – 18.45

       

      PONDELOK

       

       

       

       

       

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP

      UTOROK

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP

       

       

      STREDA

       

       

       

      Štúdium pre dospelých KJ

       

       

       

       

      Štúdium pre dospelých PP

       

       

      Pre predškolákov: od 5 rokov dotovaný žiak je ,

       ak 1.1. aktuálneho kalendárneho má 5 rokov :-) - trochu zo zaujímavostí v zákone

      -základy kresby (uhlík, ceruzka), maľby (lavírovanie, akvarel), modelovania (práca s hrnčiarskou hlinou, glazovanie a vypaľovanie výrobkov). Vytváranie prvých grafík – jednoduché odtlačky z papiera, textílií.

      -90 minút/ 1x týždenne / štvrtok 16.30 - 18.00 hod.

      -cena 60€/ polrok

      Pre žiakov základných škôl:

      -rozvíjanie zručností pri kresbe, maľbe, grafike, modelovaní samostatnými úlohami. Postupné pripájanie zložitejších techník v kresbe (tónovanie ceruzkou, kresba prvých zátiší) maľbe (akryl, olej, kombinácie techník), modelovaní (točenie na kruhu, odlievanie keramiky) a grafike. Úvod do dejín umenia...

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 90€/ polrok s Čestným vyhlásením,    150,-€ bez čestného vyhlásenia

       

      Pre stredoškolákov:

      -samostatné úlohy na rozvoj remeselných zručností (maľba na plátno, kópie obrazov, zdobenie úžitkovej aj voľnej keramiky, prierez grafickými technikami), ale aj spoznávanie významu umenia a tvorivej činnosti v celej histórii spoločnosti. Poznávanie umeleckých druhov a štýlov a ich vyjadrovacích prostriedkov. Celkový rozvoj osobnosti žiaka, jeho remeselných zručností ale aj estetického vnímania skutočnosti.

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 90€/ polrok s Čestným vyhlásením, 150,-€ bez Čestného vyhlásenia

       

      Pre dospelých (nad 18 rokov)

      Výtvarné kurzy pre dospelých s cieľom ďalšieho vzdelávania. Základy, ale aj rozvíjanie kresliarskych techník (kresba zátišia, kresba podľa pamäti, farebná kresba, voľná kresba, kresba tušom)maliarskych techník (akvarel, akryl, olejomaľba, suchý pastel, napínanie plátna)modelovania (úžitková keramika, voľná plastika, odlievanie keramiky, točenie na kruhu, práca s glazúrami)grafiky (linoryt, suchá ihla, lept, experimentálne tlače)

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 150€/ polrok

         

       Vzdelávacie poukazy na šk. rok 2021 / 2022

      Súkromná základná umelecká škola v Nitre je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole, jeho dieťa VP odovzdá.

      V prípade, že sa rodič (resp. plnoletý žiak) rozhodne použiť VP v Ateliéri Médea, odovzdá ho pani učiteľke, alebo v kancelárii najneskôr do 25. 9. 2021.
      Celková hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2021 stanovená vo výške 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

      Vedenie SZUŠ prijalo rozhodnutie, podľa ktorého vzniká žiakom, ktorí poskytnú VP našej škole,  nárok na zníženie školného vo výške 20 € (odpočíta sa z celkovej výšky školného spôsobom 10€ v prvom a 10€ v druhom polroku 2021/2022 ). Odovzdanie VP je dobrovoľné rozhodnutie rodiča, resp. žiaka, takisto ako aj rozhodnutie SZUŚ o upravenej výške školného. VP sú určené na rozvoj vzdelávacieho zariadenia a jeho použitie je prísne kontrolované.