• Novinky

    • 2%
     • 2%

     • Milí rodičia a priaznivci  SZUŠ Piaristická 2, Nitra.

       

      Obraciame sa na Vás opäť s prosbou o podporu Vašich a našich detí prispením Vašich 2 % z daní na OZ Ateliér Médea. Potrebné tlačivá sú v prílohe.

      Vyplnené tlačivá vyhlásenie + potvrdenie ,Vás poprosíme doniesť do našej školy  do 28.4.2021,prípadne rovno na daňový úrad. Ďakujem. Peter Pauko

       

      Názov OZ: Ateliér Médea

       

      Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra

      IČO: 42337160

      Právna forma: Občianske združenie

      IBAN číslo účtu: SK6602000000003754726557

       

    • Tradičná pedvianočná burza študentov Ateliéru Médea
     • Tradičná pedvianočná burza študentov Ateliéru Médea

     • Milí naši študenti, aj tento rok si môžete v predvianočnom období odovzdať vami ručne vyrobené darčeky v rámci kontaktov Ateliéru Médea. NETRADIČNE  - dohodnite si stretnutie v meste a vymeňte si alebo kúpte/predajte, čo sa Vám z ponuky zapáči. Priestor pre Vaše prezentácie je na FB Ateliér Médea. začíname v pondelok po Mikulášovi. KOMUNIKUJTE SAMI medzi sebou. Pokojné adventné obdobie Vaši učitelia z Ateliéru Médea :-)

    • od 12.10.2020
     • od 12.10.2020

     • Milí rodičia, milé deti a mládež,

      Do ateliérov sa k nám momentálne nedostanete, ale sme s Vami v online priestore a spolu pracujeme, aby naše úsilie a radosť z tvorby prúdili ďalej. Tvorba sa dá obmedziť len v reálnom priestore, naše méty vymýšľania a tvorby sú však vysoko nad pozemskými pravidlami.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania a ďalších obmedzeniach súvisiacich s vývojom pandémie upravujem od 12. 10. 2020 režim vyučovania nasledovne: 12.10 - 13.10 naši učitelia pripravujú zadania pre vyučovanie, 14.10. všetci žiaci školy prechádzajú na on - line formu zadávania úloh cez edupage. Prosím počkajte do stredy poobedia, zadáme úlohy a vypracujete ich do nedele :-), Obrázky posielajte na dohodnuté miesto s pani učiteľkou ( mail, messenger, edupage príloha) Venujte svojim dielkam dve hodiny práce, my učitelia sa na ne veľmi tešíme :-)

      od 19.10. ZADÁVAME ÚLOHY VŽDY V PONDELOK PO 12.00 hod., VYPRACOVANÉ OBRÁZKY ODFOŤTE A POŠLITE SVOJEJ PANI UČITEĽKE DO NEDELE: SPOLU TO ZVLÁDNEME, všetky práce uverejníme na FB profile Ateliér Médea, DOVIDENIA

    • POKYNY K NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2020/2021
     • POKYNY K NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2020/2021

     • POKYNY upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu v SZUŠ, Piaristická 2, Nitra na začiatku školského roku 2020/2021

       

       

      V SZUŠ prebieha od 2.9. – 4.9. 2020 zápis detí a študentov do tried.

      Rodičia majú vstup do priestorov školy zakázaný.

      Od 7.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. 

      Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. SZUŠ  informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v umeleckej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy www.ateliemedea.sk

      Organizácia školského roka 7.9.2020:

      Rodičia majú vstup do priestorov školy zakázaný.

      Vyučovanie prebieha v blokoch:

             1. BLOK  o 9.30 - 11.45

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

            2. BLOK o 14.00 – 16.15

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

            3. BLOK o 116.30 – 18.45

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

      Učitelia vyzdvihnú žiaka pred budovou školy , alebo samostatne príde do priestorov školy 5 minút pred začiatkom vyučovania.  Pedagógovia, deti a mládež používajú rúška.  Pri vstupe do priestorov školy si dezinfikuje každý ruky.

      • Pre prvý stupeň platí, že dieťatko si zloží rúško až po sadnutí na miesto tvorby. V spoločných priestoroch používa vždy rúško.
      • Druhý stupeň a dospelí študenti, taktiež pedagógovia používajú rúško počas celej doby vyučovania až do odvolania.

      Pri vstupe do školy sa vykonáva náhodný filter:

      * Zákonný zástupca predkladá pri zápise žiaka do súkromnej  základnej umeleckej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia

       Priloha_3_____Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka26-8.docx 

      * Žiakom bude priebežne meraná teplota:

      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom

      Priloha_4_____Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti26-8.docx 

      Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

      Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobevystavené príslušným lekárom.

       

      Pri vstupe budú žiaci do budovy vpúšťaní priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru.

       Pri vstupe do interiéru školy si žiak vydezinfikuje ruky, potom odchádza do svojej skupiny – do prideleného ateliéru, tam

      si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd .

       

       

      Ochrana tváre, rúško:

      Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška,

      žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou. Žiak oznámi túto skutočnosť dozoru pri vstupe do školy.

      Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít.

      Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

      Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy vylúčený.

       

      Minimálne do 14.9.2020 sa žiaci nebudú miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v ateliéroch.

       

      Presun skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC),

      spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

      Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Zo skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do ateliéru.

      Vyučujúci v ateliéri poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali priestory vyučovania  výtvarnej tvorby.

       

      Pokyny na platby za vyučovanie výtvarnej tvorby budú rodičom zaslané mailom po spracovaní všetkých údajov a po vytvorení databázy s variabilným číslom pre každého žiaka.

      Následne bude vygenerované prihlasovacie meno a heslo pre všetkých rodičov na stránku edupage, pokiaľ by sme zostali na pár dní v karanténe, vyučovanie riadne pokračuje dištančne.

       

      Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

       

      Od 16.9.2020 sa škola bude riadiť podľa nariadenia

      MŠVaV pod názvom SEMAFOR

       a usmernením vydaným riaditeľkou školy.

       

      Spolu to opäť zvládneme, hlavne v kľude a s víziou prezenčnej formy vyučovania

      Vám za výtvarníkov krásny školský rok 2020/2021 želá Mariana Pauková

    • Absolventi 2020 počas karantény vytvorili prezentácie :-)
     • Absolventi 2020 počas karantény vytvorili prezentácie :-)

     • Absolventi 2020 

      https://drive.google.com/drive/folders/1T1lxzNFyXniYgjWuuAvIT8JJ3Pcmv29H?usp=sharing

      Absolventi počas Covid 19 vytvorili zaujímavé prezentácie, pozrieť si ich môžete v prezentáciách

      na adresách dole :-)

      https://drive.google.com/file/d/1a8y1aOOeqLq5z0-u0luCH3UB2UhC3_Wr/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1pm5GGAf4BAFjm9fOeVe8gqEi8joDNf4N/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/19qkAYIrlfuSzKiropbdxXipIITOLUd34/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1Nv1kgZUPxg8uJLvapSY4JX5ZJ0QGlvDo/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1ohMEVqtiXARqzWq8UK3uavoCrrrrU7xk/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1MyRxk8qfpUU9Q_c-Xjax8unIwTJKz-OG/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1IauV7VfBAl2gjZ00TpQCpioXu5nU8GpZ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1FkEOUDrt1R5jmV54jJD8xC9d70UADAjX/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1QMPfRHDSUIB4oYmhWfrnwoKGSUt88ycB/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1t5cUzUdImKGIDBf58y510h9GGddIOimx/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1FFZYYxZ7J9jUlZ_oHY9Bk4bZXA45czWK/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1dQGL2ohx-CaJTuCCGr-PoRn6Y-qyqpbH/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/11OikpV4Qxk_GWBFeskvy9Xit8f7CI7LC/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1DGO6RIZHbfbCmebpu28VzXCmGKnDx60E/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1WcTh7uVaNThZfoZr24WRrB8H1puTu59e/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1ROJeBUenaQiP69bJs-IQq9dBA28QLFzf/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1KAJIY7cVEVTG66OcLtbQA4hiZWO1IhgQ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1V75PNZ18-HidkYojQAdErRSGxiq-Hnvt/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1MDh0-PBwPSgRgfJrQAUqDvpJ4i4CU1Gy/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1bZMy2hY86BsVwSck74C4Nh6JQXzohSDw/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1sYTbA9JOi3cPY3qDnWrlO5K1P_dDUmoD/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1bZWbtRjS8vOose9JFf132jEqC9J1GEIC/view?usp=sharing

    • Výfuk 2019
     • Výfuk 2019

     • Veselé Mexiko

      Radostné mexiko a aj Frida Kalho sú inšpiratívne :-) výtvarné letné tvorivé dielne 2019/ Tvoríme - teda sme.....

    • Ocenenia
     • Ocenenia

     • Do galérie Ocenenia boli pridané fotografie.

      V Japonsku medzi 27599 prácami zvíťazila naša Tereza H., Gratulujeme :-)

    • ABSOLVENTI 2019
     • ABSOLVENTI 2019

     • Absolventské skúšky 2018/2019 očami fotografky Andrey Koncovej

      24.5.2019 absolventské skúšky Ateliéru Médea SZUS v NITRE