• Novinky

    • organizácia školského roku 2021/2022
     • Organizácia a podmienky pre školský rok 2021/2022

      •  

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v SZUŠ Ateliér Médea pre školský rok 2021/2022

       •  

      Otvorenie školy 2.9.2021

       

      1.    Všeobecné podmienky prevádzky súkromnej základnej umeleckej školy od 1.9.2021

      Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky pri nástupe žiakov do školy a potreby dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“) a bude podliehať pravidelnej aktualizácii.

      Pri príprave školského roka 2021/22 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. Pokiaľ sa zmení farba školského semafora dokument bude doplnený o ďalšie pokyny.

      Súkromná základná umelecká škola sa riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

       

      2.    Usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roka 2021/2022

      Obdobie od 2.9.2021 - zelená fáza

      V SZUŠ prebieha od 6.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.  SZUŠ  informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej umeleckej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy www.ateliermedea.edupage.org

       

      Od 6.9.2021 sa škola riadi riadnym rozvrhom

      -       Zákonný zástupca predkladá pri nástupe žiaka do základnej umeleckej  školy písomné alebo elektronické vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendu) predkladá vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·  Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

      Škola uprednostňuje podanie vyhlásenia elektronicky prostredníctvom EDUPAGE.

      Postup: Po otvorení aplikácie na hlavnej strane modul Žiadosti/vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie. Otvoriť príslušné vyhlásenie, nastaviť dátum a ostatné údaje a podať žiadosť.

      -       Všetci žiaci a návštevníci školy sú povinní v priestoroch školy používať preventívne ochranné pomôcky na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle vyhlášky ÚVZ – rúško (nie je povolený tvárový štít). Škola nemôže udeliť výnimku z vyhlášky UVZ.

      -       Žiakom bude v I. stupni varovania meraná teplota:

      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      -       Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.

       

      -       Rodič bezodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      -       Žiaci si pri vstupe do školy, na WC a kedykoľvek je potreba,  dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca  zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť zo sebou.

      -       Pravidelnú dezinfekciu pre potreby žiakov a priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.

      -       Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      -       Pravidelné a časté umývanie rúk vykonávajú žiaci aj zamestnanci vždy pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, príp. zložení, po manipulácii s odpadom a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk.

      -       Žiaci sú povinní nosiť rúška. Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou.

      -       Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec školy bude takisto nosiť rúško.

      -       Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je obmedzený, pri vstupe je potrebné ohlásiť sa v kancelárii.

      -       Zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka odovzdajú svoje dieťa vo vstupnej chodbe. Rodič po odovzdaní dieťaťa učiteľovi neodkladne odchádza.

      -       Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.

      -       Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci zbytočne opúšťali kmeňovú triedu.

      -       Zákonný zástupca :

      *  zabezpečí pre svoje  dieťa  na výtvarnú činnosť   dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      *    Dodržiava pokyny riaditeľa školy a RÚVZ, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej umeleckej  školy na školský rok 2021/2022.

      KARANTÉNNE OPATRENIA

      -       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

      Podľa dokumentu ,,Školský semafor pre školy a školské zariadenia v školskom roku 2021/2022"(ďalej len ,,školský semafor") sa výnimka z karantény vzťahuje na žiakov, ktorí:

      1.      prekonali COVID-19 za posledných 180 dni (na základe výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID 19 alebo testu na protilátky),

      2.      plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID-u.

       

      Školské vyučovanie bude prebiehať v škole (t. j. prezenčne) v troch farbách okresov – ZELENÁ, ORANŽOVÁ, I. stupeň ostražitosti ČERVENÁ . Na rozdiel od minulého školského roka sa školy zatvárať nebudú, možno však prerušiť vyučovanie v jednotlivých triedach prostredníctvom RÚVZ, v II. a III. Stupni varovania učíme individuálne a dištančne.   

      UPRATOVANIE A DEZINFEKCIA PRIESTOROV ŠKOLY

      -       Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne – poobedná služba.

      -       Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

      ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU

      -       Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

      -       Príslušné opatrenia ÚVZ  a školy sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

      Úspešný a zdravý školský rok za výtvarníkov želá Mariana Pauková

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • dodatočná talentová skúška
     • Dodatočná talentová skúška pre školský rok 2021/2022

     • Rád tvoríš a chceš výtvarnú zdieľať v skupine s rovesníkmi? Prídi sa k nám zapísať a vyskúšať svoje zručnosti :-) Tešíme sa na Teba už 2. (3.) septembra od 14.00 - 17.00 hod v ateliéroch na Piaristickej - oproti Párovskému gymnáziu budova Stapringu )))

    • vysvedčenie
     • Vysvedčenie 2020/2021

     • Milí naši študenti , rodičia a priatelia Ateliéru Médea,

      vážime si , že ste nás v časoch neistých a miestami aj ťažkých pre nás ľudí tvorivých podržali svojou prácou, nápadmi a usilovnosťou. Dnes dostávate za Vaše úsilie Vysvedčenie - dúfame, že Vás potešilo - NÁS UČiteĽOV STE POTEŠILI  - KRÁSNE LETO, VEĽA ODDYCHU A RADOSTI, DOVIDENIA V SEPTEMBRI :-)))))) 

    • dielne pre deti, ktoré ani druhá vlna neodradili a tvorili s nami dištančne aj online - každý týždeň
     • Dielne za odmenu :-)

     • Milí študenti, v najväčších horúčavách sme si s Vami užili zelenú farbu regiónu. S najusilovnejšími deťmi, ktoré pravidelne s nami tvorili aj cez dištančné vyučovanie, sme sa stretli a strávili dve príjemne spotené poobedia tvorby v ateliéroch  - aj pri objavovaní novej techniky maľby na porcelán. Čo dodať, ste veľmi fajn... ĎKJM

    • absolventská skúška 2021
     • ABSOLVENTI 2021

     • Naši svetoví absolventi po štyroch , ôsmych a dvanástich rokoch štúdia - GRATULUJEME.

      Atmosféra na skúškach bola na vysokej úrovni , tak ako Vaše prezentácie a znalosti. Ďakujeme  - Vaši učitelia 

      Video o tejto ( Absolventská skúška ) slávnostnej udalosti :-) nájdete na FB https://fb.watch/5S0Sf7XfgR/

    • od 17.5. 2021 je ateliér len vo výstrahe
     • OD 17.5. sú ateliéri voľné bez papierov a potvrdení :-)))

     • OD 17.5. 2021  NITRA je ORANŽOVÁ

      ATELiÉR MÉDEA

       

      Ďakujeme milí rodičia za vynikajúcu spolurácu

      pri vypĺňaní online čestných vyhlásení o bezinfekčnosti,

      tento týždeň ich nekontrolujeme 

       

      Zostaňte zdraví a tvoriví – Vaši výtvarníci

       

    • talentová skúška pre školský rok 2021/2022
     • TALENTOVÉ SKÚŠKY 2021

     • Talentové skúšky pre výtvarný odbor Ateliéru Médea :-)

      Pre úspešné absolvovanie talentovej skúšky 11.6. 2021 prosím vypíšte a vytlačte prihlášku a zároveň aj čestné vyhlásenie pre zber údajov z našej hlavnej stránky  - PRIHLÁŠKA :-) DODATOČNÉ TALENTOVKY 2. - 9. sepembra 2021 od 15.00 - 17.00 hod v ateliéroch - DOVIDENIA

    • výtvarné dielne pre deti počas prázdnin 2021
     • VÝFUK 2021

     • Denne od 9.00-12.00 v ateliéroch - Piaristická 2, Nitra

      Denný tábor je určený pre deti od 6 rokov.

      Každý deň iná technika, noví kamaráti, výborná atmosféra. Budeme pracovať s hlinou na tvorbe

      reliéfu, namaľujeme si obraz, vytvoríme si svoj vlastný originálny skicár, nezabudneme ani na textil...

      Cena 70€ na päť dní /15€ na deň/ vrátane materiálu. Súrodenci zľava 10€.

      Prihlásiť sa môžete na tel.č. 0902 826 545 OZ Ateliér Médea, Peter Pauko.

    • 2%
     • 2%

     • Milí rodičia a priaznivci  SZUŠ Piaristická 2, Nitra.

       

      Obraciame sa na Vás opäť s prosbou o podporu Vašich a našich detí prispením Vašich 2 % z daní na OZ Ateliér Médea. Potrebné tlačivá sú v prílohe.

      Vyplnené tlačivá vyhlásenie + potvrdenie ,Vás poprosíme doniesť do našej školy  do 28.4.2021,prípadne rovno na daňový úrad. Ďakujem. Peter Pauko

       

      Názov OZ: Ateliér Médea

       

      Adresa: Piaristická 2, 949 01 Nitra

      IČO: 42337160

      Právna forma: Občianske združenie

      IBAN číslo účtu: SK6602000000003754726557

       

    • Tradičná pedvianočná burza študentov Ateliéru Médea
     • Tradičná pedvianočná burza študentov Ateliéru Médea

     • Milí naši študenti, aj tento rok si môžete v predvianočnom období odovzdať vami ručne vyrobené darčeky v rámci kontaktov Ateliéru Médea. NETRADIČNE  - dohodnite si stretnutie v meste a vymeňte si alebo kúpte/predajte, čo sa Vám z ponuky zapáči. Priestor pre Vaše prezentácie je na FB Ateliér Médea. začíname v pondelok po Mikulášovi. KOMUNIKUJTE SAMI medzi sebou. Pokojné adventné obdobie Vaši učitelia z Ateliéru Médea :-)

    • od 12.10.2020
     • od 12.10.2020

     • Milí rodičia, milé deti a mládež,

      Do ateliérov sa k nám momentálne nedostanete, ale sme s Vami v online priestore a spolu pracujeme, aby naše úsilie a radosť z tvorby prúdili ďalej. Tvorba sa dá obmedziť len v reálnom priestore, naše méty vymýšľania a tvorby sú však vysoko nad pozemskými pravidlami.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania a ďalších obmedzeniach súvisiacich s vývojom pandémie upravujem od 12. 10. 2020 režim vyučovania nasledovne: 12.10 - 13.10 naši učitelia pripravujú zadania pre vyučovanie, 14.10. všetci žiaci školy prechádzajú na on - line formu zadávania úloh cez edupage. Prosím počkajte do stredy poobedia, zadáme úlohy a vypracujete ich do nedele :-), Obrázky posielajte na dohodnuté miesto s pani učiteľkou ( mail, messenger, edupage príloha) Venujte svojim dielkam dve hodiny práce, my učitelia sa na ne veľmi tešíme :-)

      od 19.10. ZADÁVAME ÚLOHY VŽDY V PONDELOK PO 12.00 hod., VYPRACOVANÉ OBRÁZKY ODFOŤTE A POŠLITE SVOJEJ PANI UČITEĽKE DO NEDELE: SPOLU TO ZVLÁDNEME, všetky práce uverejníme na FB profile Ateliér Médea, DOVIDENIA

    • POKYNY K NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2020/2021
     • POKYNY K NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ROKU 2020/2021

     • POKYNY upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu v SZUŠ, Piaristická 2, Nitra na začiatku školského roku 2020/2021

       

       

      V SZUŠ prebieha od 2.9. – 4.9. 2020 zápis detí a študentov do tried.

      Rodičia majú vstup do priestorov školy zakázaný.

      Od 7.9.2020 prebieha riadne školské vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. 

      Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. SZUŠ  informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v umeleckej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy www.ateliemedea.sk

      Organizácia školského roka 7.9.2020:

      Rodičia majú vstup do priestorov školy zakázaný.

      Vyučovanie prebieha v blokoch:

             1. BLOK  o 9.30 - 11.45

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

            2. BLOK o 14.00 – 16.15

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

            3. BLOK o 116.30 – 18.45

      Dezinfekcia dotykových povrchov, Vetranie miestnosti  - zabezpečí pedagóg.

      Učitelia vyzdvihnú žiaka pred budovou školy , alebo samostatne príde do priestorov školy 5 minút pred začiatkom vyučovania.  Pedagógovia, deti a mládež používajú rúška.  Pri vstupe do priestorov školy si dezinfikuje každý ruky.

      • Pre prvý stupeň platí, že dieťatko si zloží rúško až po sadnutí na miesto tvorby. V spoločných priestoroch používa vždy rúško.
      • Druhý stupeň a dospelí študenti, taktiež pedagógovia používajú rúško počas celej doby vyučovania až do odvolania.

      Pri vstupe do školy sa vykonáva náhodný filter:

      * Zákonný zástupca predkladá pri zápise žiaka do súkromnej  základnej umeleckej školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia

       Priloha_3_____Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roka26-8.docx 

      * Žiakom bude priebežne meraná teplota:

      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Prehlásenie o bezinfekčnosti  podpísané rodičom

      Priloha_4_____Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti26-8.docx 

      Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

      Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobevystavené príslušným lekárom.

       

      Pri vstupe budú žiaci do budovy vpúšťaní priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru.

       Pri vstupe do interiéru školy si žiak vydezinfikuje ruky, potom odchádza do svojej skupiny – do prideleného ateliéru, tam

      si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd .

       

       

      Ochrana tváre, rúško:

      Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška,

      žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.

       

      Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou. Žiak oznámi túto skutočnosť dozoru pri vstupe do školy.

      Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít.

      Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

      Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy vylúčený.

       

      Minimálne do 14.9.2020 sa žiaci nebudú miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v ateliéroch.

       

      Presun skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC),

      spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

      Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Zo skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do ateliéru.

      Vyučujúci v ateliéri poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali priestory vyučovania  výtvarnej tvorby.

       

      Pokyny na platby za vyučovanie výtvarnej tvorby budú rodičom zaslané mailom po spracovaní všetkých údajov a po vytvorení databázy s variabilným číslom pre každého žiaka.

      Následne bude vygenerované prihlasovacie meno a heslo pre všetkých rodičov na stránku edupage, pokiaľ by sme zostali na pár dní v karanténe, vyučovanie riadne pokračuje dištančne.

       

      Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

       

      Od 16.9.2020 sa škola bude riadiť podľa nariadenia

      MŠVaV pod názvom SEMAFOR

       a usmernením vydaným riaditeľkou školy.

       

      Spolu to opäť zvládneme, hlavne v kľude a s víziou prezenčnej formy vyučovania

      Vám za výtvarníkov krásny školský rok 2020/2021 želá Mariana Pauková

    • Absolventi 2020 počas karantény vytvorili prezentácie :-)
     • Absolventi 2020 počas karantény vytvorili prezentácie :-)

     • Absolventi 2020 

      https://drive.google.com/drive/folders/1T1lxzNFyXniYgjWuuAvIT8JJ3Pcmv29H?usp=sharing

      Absolventi počas Covid 19 vytvorili zaujímavé prezentácie, pozrieť si ich môžete v prezentáciách

      na adresách dole :-)

      https://drive.google.com/file/d/1a8y1aOOeqLq5z0-u0luCH3UB2UhC3_Wr/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1pm5GGAf4BAFjm9fOeVe8gqEi8joDNf4N/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/19qkAYIrlfuSzKiropbdxXipIITOLUd34/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1Nv1kgZUPxg8uJLvapSY4JX5ZJ0QGlvDo/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1ohMEVqtiXARqzWq8UK3uavoCrrrrU7xk/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1MyRxk8qfpUU9Q_c-Xjax8unIwTJKz-OG/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1IauV7VfBAl2gjZ00TpQCpioXu5nU8GpZ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1FkEOUDrt1R5jmV54jJD8xC9d70UADAjX/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1QMPfRHDSUIB4oYmhWfrnwoKGSUt88ycB/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1t5cUzUdImKGIDBf58y510h9GGddIOimx/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1FFZYYxZ7J9jUlZ_oHY9Bk4bZXA45czWK/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1dQGL2ohx-CaJTuCCGr-PoRn6Y-qyqpbH/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/11OikpV4Qxk_GWBFeskvy9Xit8f7CI7LC/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1DGO6RIZHbfbCmebpu28VzXCmGKnDx60E/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1WcTh7uVaNThZfoZr24WRrB8H1puTu59e/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1ROJeBUenaQiP69bJs-IQq9dBA28QLFzf/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1KAJIY7cVEVTG66OcLtbQA4hiZWO1IhgQ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1V75PNZ18-HidkYojQAdErRSGxiq-Hnvt/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1MDh0-PBwPSgRgfJrQAUqDvpJ4i4CU1Gy/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1bZMy2hY86BsVwSck74C4Nh6JQXzohSDw/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1sYTbA9JOi3cPY3qDnWrlO5K1P_dDUmoD/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1bZWbtRjS8vOose9JFf132jEqC9J1GEIC/view?usp=sharing