• Novinky

    • od 10.102022 učíme prezenčne
     • PREZENČNE V ATELIÉROCH

     • od 10.1.2022 sa stretávame v  ateliéroch, aby sme pokračovali v tvorbe naživo.

      Tešíme sa na Vás. Dovidenia Vaši výtvarníci z Ateliéru Médea

    • Posledná hodina v tomto kalendárnom roku :-)
     • Posledná hodina v tomto kalendárnom roku :-)

     • V piatok 17.12.2021 sme sa videli v tomto roku na zaujímavej hodine s galerijnou pedagogičkou Barborou Tribulovou, ktorá nám odprezentovala tému Slobodnej voľby cez dejiny umenia až po súčasnosť. Zapojení študenti pracujú na tejto téme a tešíme sa na semifinále v marci 2022. Krásne , hoci náročné, ukončenie našej spoločnej tvorby pre rok 2021. Ďakujeme tím Ateliéru Médea

    • zimné prázdniny
     • ZIMNÉ PRÁZDNINY

     • Milí naši priatelia, deti, študenti a rodičia,

      ĎAKUJEME ZA ZMYSLUPLNÝ, TVORIVÝ VÝTVARNÝ ROK 2021

      ODDYCHUJTE, TEŠME SA SO VZÁJOMNEJ BLÍZKOSTI, RôZNORODOSTI a SPOLUPATRIČNOSTI.

      POKOJNÉ SVIATKY

      za výtvarníkov z Ateliéru Médea

      želá Mariana Pauková

       

    • núdzový stav - učíme dva týždne cez zoom
     • POKRAČUJEME VO VYUČOVANÍ

     • Milí naši rodičia, študenti a výtvarnícke deti,

      tešíme sa na Vás nasledujúce dva týždne 25.11 - 3.12. v online priestore Zoomových hodín.

      Zostaňme zdraví, pokojní a tvoriví. Tešíme sa na Vás, ste našimi slnkami

      za výtvarníkov Mariana Pauková

    • jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny 2021 :-)

     • Milí naši študenti  a rodičia, vo štvrtok, piatok a v pondelok 1.11.2021 si užite svoju prítomnosť, oddýchnite si a dovidenia po jesenných prázdninách. Napriek bordovej farbe okresu skupiny detí pokračujú v prezenčnom vyučovaní s dôrazom na bezpríznakovosť a tlačivá, ktoré nám posielate každý týždeň prostredníctvom edupage. Deti, ktoré zostávajú v karanténe riešia celoateliérové zadanie v powerpointe, ktoré nájdete už v utorok 2.11. v správe od administrátora :-) Zostaňte zdraví za výtvarníkov z Ateliéru Médea peknú jeseň želá Mariana Pauková

     • Sprievodný program v rámci Divadelnej Nitry

     • Tvorivé dielne  v SOBOTU 2.10. pre všetky deti od 14.00 - 16.00 v priestoroch Mestskej tržnice  - Architektúra ako inšpirácia v tvorbe. Vstup voľný, Teším sa na Vás Mariana Pauková :-)

    • organizácia školského roku 2021/2022
     • Organizácia a podmienky pre školský rok 2021/2022

      •  

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v SZUŠ Ateliér Médea pre školský rok 2021/2022

       •  

      Otvorenie školy 2.9.2021

       

      1.    Všeobecné podmienky prevádzky súkromnej základnej umeleckej školy od 1.9.2021

      Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky pri nástupe žiakov do školy a potreby dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“) a bude podliehať pravidelnej aktualizácii.

      Pri príprave školského roka 2021/22 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. Pokiaľ sa zmení farba školského semafora dokument bude doplnený o ďalšie pokyny.

      Súkromná základná umelecká škola sa riadi manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor.

       

      2.    Usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roka 2021/2022

      Obdobie od 2.9.2021 - zelená fáza

      V SZUŠ prebieha od 6.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.  SZUŠ  informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej umeleckej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy www.ateliermedea.edupage.org

       

      Od 6.9.2021 sa škola riadi riadnym rozvrhom

      -       Zákonný zástupca predkladá pri nástupe žiaka do základnej umeleckej  školy písomné alebo elektronické vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendu) predkladá vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·  Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

      Škola uprednostňuje podanie vyhlásenia elektronicky prostredníctvom EDUPAGE.

      Postup: Po otvorení aplikácie na hlavnej strane modul Žiadosti/vyhlásenia - Pridať žiadosť/vyhlásenie. Otvoriť príslušné vyhlásenie, nastaviť dátum a ostatné údaje a podať žiadosť.

      -       Všetci žiaci a návštevníci školy sú povinní v priestoroch školy používať preventívne ochranné pomôcky na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle vyhlášky ÚVZ – rúško (nie je povolený tvárový štít). Škola nemôže udeliť výnimku z vyhlášky UVZ.

      -       Žiakom bude v I. stupni varovania meraná teplota:

      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát,  ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      -       Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.

       

      -       Rodič bezodkladne oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

      -       Žiaci si pri vstupe do školy, na WC a kedykoľvek je potreba,  dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca  zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť zo sebou.

      -       Pravidelnú dezinfekciu pre potreby žiakov a priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.

      -       Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      -       Pravidelné a časté umývanie rúk vykonávajú žiaci aj zamestnanci vždy pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, príp. zložení, po manipulácii s odpadom a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk.

      -       Žiaci sú povinní nosiť rúška. Žiakovi, ktorý si rúško zabudne, bude poskytnuté školou.

      -       Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec školy bude takisto nosiť rúško.

      -       Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je obmedzený, pri vstupe je potrebné ohlásiť sa v kancelárii.

      -       Zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka odovzdajú svoje dieťa vo vstupnej chodbe. Rodič po odovzdaní dieťaťa učiteľovi neodkladne odchádza.

      -       Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.

      -       Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci zbytočne opúšťali kmeňovú triedu.

      -       Zákonný zástupca :

      *  zabezpečí pre svoje  dieťa  na výtvarnú činnosť   dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      *    Dodržiava pokyny riaditeľa školy a RÚVZ, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej umeleckej  školy na školský rok 2021/2022.

      KARANTÉNNE OPATRENIA

      -       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

      Podľa dokumentu ,,Školský semafor pre školy a školské zariadenia v školskom roku 2021/2022"(ďalej len ,,školský semafor") sa výnimka z karantény vzťahuje na žiakov, ktorí:

      1.      prekonali COVID-19 za posledných 180 dni (na základe výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID 19 alebo testu na protilátky),

      2.      plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID-u.

       

      Školské vyučovanie bude prebiehať v škole (t. j. prezenčne) v troch farbách okresov – ZELENÁ, ORANŽOVÁ, I. stupeň ostražitosti ČERVENÁ . Na rozdiel od minulého školského roka sa školy zatvárať nebudú, možno však prerušiť vyučovanie v jednotlivých triedach prostredníctvom RÚVZ, v II. a III. Stupni varovania učíme individuálne a dištančne.   

      UPRATOVANIE A DEZINFEKCIA PRIESTOROV ŠKOLY

      -       Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne – poobedná služba.

      -       Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

      ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU

      -       Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

      -       Príslušné opatrenia ÚVZ  a školy sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

      Úspešný a zdravý školský rok za výtvarníkov želá Mariana Pauková

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • dodatočná talentová skúška
     • Dodatočná talentová skúška pre školský rok 2021/2022

     • Rád tvoríš a chceš výtvarnú zdieľať v skupine s rovesníkmi? Prídi sa k nám zapísať a vyskúšať svoje zručnosti :-) Tešíme sa na Teba už 2. (3.) septembra od 14.00 - 17.00 hod v ateliéroch na Piaristickej - oproti Párovskému gymnáziu budova Stapringu )))

    • vysvedčenie
     • Vysvedčenie 2020/2021

     • Milí naši študenti , rodičia a priatelia Ateliéru Médea,

      vážime si , že ste nás v časoch neistých a miestami aj ťažkých pre nás ľudí tvorivých podržali svojou prácou, nápadmi a usilovnosťou. Dnes dostávate za Vaše úsilie Vysvedčenie - dúfame, že Vás potešilo - NÁS UČiteĽOV STE POTEŠILI  - KRÁSNE LETO, VEĽA ODDYCHU A RADOSTI, DOVIDENIA V SEPTEMBRI :-)))))) 

    • dielne pre deti, ktoré ani druhá vlna neodradili a tvorili s nami dištančne aj online - každý týždeň
     • Dielne za odmenu :-)

     • Milí študenti, v najväčších horúčavách sme si s Vami užili zelenú farbu regiónu. S najusilovnejšími deťmi, ktoré pravidelne s nami tvorili aj cez dištančné vyučovanie, sme sa stretli a strávili dve príjemne spotené poobedia tvorby v ateliéroch  - aj pri objavovaní novej techniky maľby na porcelán. Čo dodať, ste veľmi fajn... ĎKJM

    • absolventská skúška 2021
     • ABSOLVENTI 2021

     • Naši svetoví absolventi po štyroch , ôsmych a dvanástich rokoch štúdia - GRATULUJEME.

      Atmosféra na skúškach bola na vysokej úrovni , tak ako Vaše prezentácie a znalosti. Ďakujeme  - Vaši učitelia 

      Video o tejto ( Absolventská skúška ) slávnostnej udalosti :-) nájdete na FB https://fb.watch/5S0Sf7XfgR/

    • od 17.5. 2021 je ateliér len vo výstrahe
     • OD 17.5. sú ateliéri voľné bez papierov a potvrdení :-)))

     • OD 17.5. 2021  NITRA je ORANŽOVÁ

      ATELiÉR MÉDEA

       

      Ďakujeme milí rodičia za vynikajúcu spolurácu

      pri vypĺňaní online čestných vyhlásení o bezinfekčnosti,

      tento týždeň ich nekontrolujeme 

       

      Zostaňte zdraví a tvoriví – Vaši výtvarníci

       

    • talentová skúška pre školský rok 2021/2022
     • TALENTOVÉ SKÚŠKY 2021

     • Talentové skúšky pre výtvarný odbor Ateliéru Médea :-)

      Pre úspešné absolvovanie talentovej skúšky 11.6. 2021 prosím vypíšte a vytlačte prihlášku a zároveň aj čestné vyhlásenie pre zber údajov z našej hlavnej stránky  - PRIHLÁŠKA :-) DODATOČNÉ TALENTOVKY 2. - 9. sepembra 2021 od 15.00 - 17.00 hod v ateliéroch - DOVIDENIA

    • výtvarné dielne pre deti počas prázdnin 2021
     • VÝFUK 2021

     • Denne od 9.00-12.00 v ateliéroch - Piaristická 2, Nitra

      Denný tábor je určený pre deti od 6 rokov.

      Každý deň iná technika, noví kamaráti, výborná atmosféra. Budeme pracovať s hlinou na tvorbe

      reliéfu, namaľujeme si obraz, vytvoríme si svoj vlastný originálny skicár, nezabudneme ani na textil...

      Cena 70€ na päť dní /15€ na deň/ vrátane materiálu. Súrodenci zľava 10€.

      Prihlásiť sa môžete na tel.č. 0902 826 545 OZ Ateliér Médea, Peter Pauko.