• Profil školy

     • Vyučovanie a kurzy     • Školský rok 2021/2022 


      Pre deti od 4 rokov do 5 rokov,

      - základy hravou formou

      - 90 minút/ 1x týždeň v rozvrhu len štvrtok 16.30

      - cena 150€/ polrok

       

      Pre predškolákov: od 5 rokov dotovaný žiak je ,

       ak 1.1. aktuálneho kalendárneho má 5 rokov :-) - trochu zo zaujímavostí v zákone

      -základy kresby (uhlík, ceruzka), maľby (lavírovanie, akvarel), modelovania (práca s hrnčiarskou hlinou, glazovanie a vypaľovanie výrobkov). Vytváranie prvých grafík – jednoduché odtlačky z papiera, textílií.

      -90 minút/ 1x týždenne  vo štvrtok 16.30 - 18.00

      -cena 60€/ polrok

       

      Pre žiakov základných škôl:

      -rozvíjanie zručností pri kresbe, maľbe, grafike, modelovaní samostatnými úlohami. 

       90€/ polrok s Čestným vyhlásením,    150,-€ bez čestného vyhlásenia

       

      Pre stredoškolákov:

      -samostatné úlohy na rozvoj remeselných zručností (maľba na plátno, kópie obrazov, zdobenie úžitkovej aj voľnej keramiky, prierez grafickými technikami), ale aj spoznávanie významu umenia a tvorivej činnosti v celej histórii spoločnosti. Poznávanie umeleckých druhov a štýlov a ich vyjadrovacích prostriedkov. Celkový rozvoj osobnosti žiaka, jeho remeselných zručností ale aj estetického vnímania skutočnosti.

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 90€/ polrok s Čestným vyhlásením, 150,-€ bez Čestného vyhlásenia

       


       Pre dospelých (nad 18 rokov)

      Výtvarné kurzy pre dospelých s cieľom ďalšieho vzdelávania. Základy, ale aj rozvíjanie kresliarskych techník (kresba zátišia, kresba podľa pamäti, farebná kresba, voľná kresba, kresba tušom)maliarskych techník (akvarel, akryl, olejomaľba, suchý pastel, napínanie plátna)modelovania (úžitková keramika, voľná plastika, odlievanie keramiky, točenie na kruhu, práca s glazúrami)grafiky (linoryt, suchá ihla, lept, experimentálne tlače)

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne


       Vzdelávacie poukazy na šk. rok 2021 / 2022

      Súkromná základná umelecká škola v Nitre je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 má právo rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole, jeho dieťa VP odovzdá.

      V prípade, že sa rodič (resp. plnoletý žiak) rozhodne použiť VP v Ateliéri Médea, odovzdá ho pani učiteľke, alebo v kancelárii najneskôr do 25. 9. 2021.
      Celková hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2021 stanovená vo výške 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

      Vedenie SZUŠ prijalo rozhodnutie, podľa ktorého vzniká žiakom, ktorí poskytnú VP našej škole,  nárok na zníženie školného vo výške 20 € (odpočíta sa z celkovej výšky školného spôsobom 10€ v prvom a 10€ v druhom polroku 2021/2022 ). Odovzdanie VP je dobrovoľné rozhodnutie rodiča, resp. žiaka, takisto ako aj rozhodnutie SZUŚ o upravenej výške školného. VP sú určené na rozvoj vzdelávacieho zariadenia a jeho použitie je prísne kontrolované.

         

       

      Vyučovanie a kurzy

      Pre deti od 4 rokov do 5 rokov, pozrite prosím predškoláci,

      vek 5 rokov rátame   k 1.1.aktuálneho kalendárneho roku:

      - základy hravou formou

      - 60 minút/ 1x týždeň v rozvrhu len štvrtok 16.30

      - cena 150€/ polrok

       

      Pre predškolákov: od 5 rokov dotovaný žiak je ,

       ak 1.1. aktuálneho kalendárneho má 5 rokov :-) - trochu zo zaujímavostí v zákone

      -základy kresby (uhlík, ceruzka), maľby (lavírovanie, akvarel), modelovania (práca s hrnčiarskou hlinou, glazovanie a vypaľovanie výrobkov). Vytváranie prvých grafík – jednoduché odtlačky z papiera, textílií.

      -90 minút/ 1x týždenne

      -cena 50€/ polrok

      Pre žiakov základných škôl:

      -rozvíjanie zručností pri kresbe, maľbe, grafike, modelovaní samostatnými úlohami. Postupné pripájanie zložitejších techník v kresbe (tónovanie ceruzkou, kresba prvých zátiší) maľbe (akryl, olej, kombinácie techník), modelovaní (točenie na kruhu, odlievanie keramiky) a grafike. Úvod do dejín umenia...

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 80€/ polrok s Čestným vyhlásením,    150,-€ bez čestného vyhlásenia

       

      Pre stredoškolákov:

      -samostatné úlohy na rozvoj remeselných zručností (maľba na plátno, kópie obrazov, zdobenie úžitkovej aj voľnej keramiky, prierez grafickými technikami), ale aj spoznávanie významu umenia a tvorivej činnosti v celej histórii spoločnosti. Poznávanie umeleckých druhov a štýlov a ich vyjadrovacích prostriedkov. Celkový rozvoj osobnosti žiaka, jeho remeselných zručností ale aj estetického vnímania skutočnosti.

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 80€/ polrok s Čestným vyhlásením, 150,-€ bez Čestného vyhlásenia

       

      Pre dospelých (nad 18 rokov)

      Výtvarné kurzy pre dospelých s cieľom ďalšieho vzdelávania. Základy, ale aj rozvíjanie kresliarskych techník (kresba zátišia, kresba podľa pamäti, farebná kresba, voľná kresba, kresba tušom)maliarskych techník (akvarel, akryl, olejomaľba, suchý pastel, napínanie plátna)modelovania (úžitková keramika, voľná plastika, odlievanie keramiky, točenie na kruhu, práca s glazúrami)grafiky (linoryt, suchá ihla, lept, experimentálne tlače)

      -135 minút (3 vyučovacie hodiny)/ 1x týždenne

      -cena 150€/ polrok